Bước 9: Thiết lập giá trị các bản ghi DNS theo giá trị Google thông báo, tương tự như dưới đây

Bước 9: Thiết lập giá trị các bản ghi DNS theo giá trị Google thông báo, tương tự như dưới đây

Bước 9: Thiết lập giá trị các bản ghi DNS theo giá trị Google thông báo, tương tự như dưới đây