Bước 6: Chọn tên đăng nhập vào G Suite. Đây sẽ là tài khoản quản trị G Suite của bạn và bạn có thể thay đổi lại sau khi hoàn thành thiết lập. Sau đó bấm AGREE & CREATE ACCOUNT

Bước 6: Chọn tên đăng nhập vào G Suite. Đây sẽ là tài khoản quản trị G Suite của bạn và bạn có thể thay đổi lại sau khi hoàn thành thiết lập.. Sau đó bấm AGREE & CREATE ACCOUNT

Bước 6: Chọn tên đăng nhập vào G Suite. Đây sẽ là tài khoản quản trị G Suite của bạn và bạn có thể thay đổi lại sau khi hoàn thành thiết lập. Sau đó bấm AGREE & CREATE ACCOUNT