Undo send. Cho phép bạn hoàn tác việc gửi các email khi chưa sẵn sàng gửi.

Undo send. Cho phép bạn hoàn tác việc gửi các email khi chưa sẵn sàng gửi.

Undo send. Cho phép bạn hoàn tác việc gửi các email khi chưa sẵn sàng gửi.