Bước 4: Chọn Tôi đã có tên miền (hoặc chọn Chưa có nếu bạn cần đăng ký 1 tên miền mới)

Bước 4: Chọn Tôi đã có tên miền (hoặc chọn Chưa có nếu bạn cần đăng ký 1 tên miền mới)

Bước 4: Chọn Tôi đã có tên miền (hoặc chọn Chưa có nếu bạn cần đăng ký 1 tên miền mới)