Chèn sẵn các nội dung thư theo template soạn trước giúp giảm thời gian soạn các email giống nhau.

Chèn sẵn các nội dung thư theo template soạn trước giúp giảm thời gian soạn các email giống nhau.

Chèn sẵn các nội dung thư theo template soạn trước giúp giảm thời gian soạn các email giống nhau.